Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Ruošiantis egzaminui
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Komisija
Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtis

2018 m. kovo 2 d. teisingumo ministro įsakymu patvirtinta advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtis. Komisijos nariais paskirti:

  • Saulius Katuoka – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius, profesorius (komisijos pirmininkas);
  • Zenonas Naus – advokatas (komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus));
  • Darijus Beinoravičius – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto profesorius;

  • Vytautas Nekrošius – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisinės katedros vedėjas, profesorius;
  • Remigijus Pilkis – advokatas;
  • Gintaras Švedas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros vedėjas, profesorius;
  • Džiolana Tarvainytė – advokatė.

 


2018 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-37 "Dėl advokatų egzaminų komisijos sudėties patvirtinimo"

Tvarka
Įsakymo Nr. 1R-379 pakeitimas (aktualus iki 2014 m. balandžio 30 d.)
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-379 "DĖL ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
 
2008 m. spalio 6 d. Nr. 1R-380
Vilnius
 
P a k e i č i u Advokato kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379 "Dėl Advokato kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 141-5081), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 
 
Teisingumo ministras                                                                            Petras Baguška
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2008 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1R-380 redakcija)
 
ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Advokatų kvalifikacinių egzaminų tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato advokatų kvalifikacinių egzaminų organizavimo ir vykdymo bei apmokėjimo tvarką.
2. Asmuo, norintis laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą, privalo pateikti Lietuvos advokatūrai:
2.1. prašymą laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą;
2.2. dokumentą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę;
2.3. dokumentą, patvirtinantį teisės magistro arba teisės bakalauro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
2.4. dokumentą, patvirtinantį teisinio darbo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pareigybių sąrašą stažą, arba advokato padėjėjo praktikos vadovo teigiamą praktikos įvertinimą;
2.5. išsamų gyvenimo aprašymą;
2.6. nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;
2.7. mokesčio už egzamino laikymą kvitą.
3. Asmuo, pageidaujantis laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą, šio Aprašo 2 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti Lietuvos advokatūrai asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Registruotu laišku siunčiamos šio Aprašo 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

II. ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS
 
4. Advokatų kvalifikacinius egzaminus organizuoja Advokatų kvalifikacinio egzamino komisija (toliau vadinama – komisija).
5. Komisija sudaroma trejiems metams iš septynių narių. Tris narius skiria Lietuvos advokatūra, keturis narius, iš kurių bent du turi būti teisės krypties mokslininkai, skiria teisingumo ministras. Komisijoje negali būti daugiau kaip du advokatai.
Komisiją ir Lietuvos advokatūros teikimu jos pirmininką bei pirmininko pavaduotoją iš komisijos narių tvirtina teisingumo ministras.
6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi egzaminų komisijos nariai, išskyrus šio Aprašo 13 ir 14 punktuose nurodytus atvejus. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus), – komisijos pirmininko pavaduotojas.
7. Komisijos posėdžius protokoluoja Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos (toliau vadinama – Advokatų taryba) paskirtas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys.
8. Komisiją techniškai aptarnauja Advokatų taryba. Advokatų taryba taip pat tvarko komisijos bylas, korespondenciją ir kitus su komisijos darbu ir advokatų kvalifikacinių egzaminų vykdymu susijusius reikalus.
9. Advokatų kvalifikaciniai egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, pageidaujančių laikyti šį egzaminą. Advokatų kvalifikacinio egzamino datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas, o jo nesant, – komisijos pirmininko pavaduotojas.
10. Komisijos sekretorius apie egzamino laikymo datą, laiką ir vietą asmenims, laikysiantiems advokatų kvalifikacinį egzaminą, ir komisijos nariams praneša ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki nustatytos egzamino datos.
11. Į komisijos posėdį kviečiama ne daugiau kaip 20 asmenų, norinčių laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą.
12. Asmuo, pageidaujantis laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą, atvykdamas į komisijos posėdį privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį pateikti komisijos sekretoriui.
13. Iki komisijos posėdžio dienos egzaminą laikysiantis asmuo gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui (-iams). Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus. Rašytinis komisijos nario (-ių) nušalinimas pateikiamas komisijos pirmininkui, o jo nesant, – komisijos pirmininko pavaduotojui.
14. Uždarame komisijos posėdyje egzamino laikymo dieną balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Jeigu nušalinimas pareikštas trims arba daugiau komisijos narių, klausimą dėl pareikšto nušalinimo sprendžia visos sudėties komisija. Jeigu nušalinimas pareiškiamas vienam arba dviem komisijos nariams, klausimas dėl nušalinimo sprendžiamas šiems komisijos nariams nedalyvaujant. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis komisijos narys (-iai) nušalinamas nuo visų advokatų kvalifikaciniame egzamine dalyvaujančių asmenų vertinimo.
15. Jeigu komisijos narys yra egzaminuojamojo sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais ar kitais ryšiais, galinčiais kelti abejonių dėl nešališkumo vertinant advokatų kvalifikaciniame egzamine dalyvausiantį asmenį, komisijos narys turi nusišalinti nuo visų advokatų kvalifikaciniame egzamine dalyvausiančių asmenų vertinimo.
16. Asmens, pakviesto laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą, dalyvavimas egzamine yra privalomas.
Asmuo, negalintis atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą dėl svarbių priežasčių, ne vėliau kaip iki egzamino pradžios apie tai raštu praneša komisijos sekretoriui ir pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą. Komisija, pripažinusi asmens neatvykimo priežastis svarbiomis, leidžia šiam asmeniui egzaminą laikyti per kitą komisijos posėdį. Jeigu komisija neatvykimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis arba asmuo neatvyksta, pakartotinai laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą asmuo gali ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo egzamino, į kurį jis neatvyko, dienos.

III. ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ VYKDYMAS
 
17. Advokatų kvalifikacinis egzaminas susideda iš dviejų dalių – testo raštu ir egzamino žodžiu.
18. Testo klausimus ir egzamino žodžiu bilietus rengia komisija. Testo klausimai ir egzamino žodžiu bilietai rengiami pagal Advokatų kvalifikacinių egzaminų programą.
Turi būti užtikrintas parengtų testo klausimų ir egzamino žodžiu bilietų konfidencialumas.
19. Testo klausimai visiems egzaminuojamiesiems yra vienodi. Testas turi būti sudaromas taip, kad atsakymai į klausimus nebūtų dviprasmiški, vienas kitą papildantys ar patikslinantys.
Rengiant egzamino žodžiu bilietus kiekvienas komisijos narys pateikia po vienodą skaičių klausimų, iš kurių sudaromi egzamino žodžiu bilietai. Egzamino žodžiu bilietų turi būti parengta daugiau negu yra egzaminuojamųjų.
20. Advokatų kvalifikacinių egzaminų testo vykdymas:
20.1. Advokatų kvalifikacinio egzamino testą sudaro 30 klausimų ir trys atsakymų į kiekvieną klausimą variantai. Iš parengtų atsakymų į klausimus vienas atsakymas yra teisingas. Atsakydamas į klausimą, egzaminuojamasis atsakymų lape turi nurodyti atsakymą, kuris, jo nuomone, yra teisingas. Testui atlikti skiriama 40 minučių. Atliekant testą naudotis teisine literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis draudžiama.
20.2. Testo ir atsakymų lapai egzaminuojamiesiems įteikiami užklijuotuose vokuose, kurie atplėšiami komisijos sekretoriaus nurodymu. Egzaminuojamasis kiekvieno testo ir atsakymų lapo viršutiniame dešiniame kampe privalo užrašyti savo vardą ir pavardę.
Atplėšus vokus pradedamas skaičiuoti testo atlikimo laikas.
20.3. Egzaminuojamajam atlikus testą ar pasibaigus testui atlikti skirtam laikui, komisijos sekretorius surenka testus.
Egzaminuojamųjų užpildyti testo ir atsakymų lapai laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais.
20.4. Komisijos nariai testus tikrina dalyvaujant egzaminuojamiesiems.
20.5. Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinių egzaminų testą laikomas egzaminuojamasis, teisingai atsakęs į 23 ir daugiau klausimų.
20.6. Komisijos sekretorius Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Testo vertinimo lentelėje, kuri yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis, įrašo egzaminuojamųjų vardus ir pavardes bei kiekvieno egzaminuojamojo teisingų atsakymų į testo klausimus skaičių ir nurodo, ar egzaminuojamasis testą išlaikė.
20.7. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino raštu rezultatus.
21. Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tie asmenys, kurie teisingai atsakė į 23 ir daugiau testo klausimų. Egzamino žodžiu bilietą sudaro 5 teoriniai klausimai arba praktinės užduotys (uždaviniai). Egzaminuojamiesiems gali būti užduodami papildomi, jų atsakymus patikslinantys klausimai.
Egzaminuojamojo atsakymai į pateiktus klausimus protokoluojami arba daromas garso įrašas. Jeigu šio Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai nėra apskundžiami, garso įrašas saugomas vieną mėnesį.
22. Advokatų kvalifikacinių egzaminų egzamino žodžiu vykdymas:
22.1. Asmenys žodžiu egzaminuojami individualiai. Egzaminuojamųjų eiliškumas nustatomas pagal abėcelę.
22.2. Kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia atskirą egzaminų bilietą ir turi teisę ne mažiau kaip 30 minučių ruoštis laikyti egzaminą. Egzamino bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Pasiruošimo metu naudotis teisine literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis draudžiama. Pasibaigus pasiruošti skirtam laikui komisijos sekretoriaus kvietimu egzaminuojamasis privalo pradėti laikyti egzaminą. Egzaminuojamasis, atsisakęs laikyti egzaminą žodžiu, laikomas advokatų kvalifikacinio egzamino neišlaikiusiu.
22.3. Baigęs laikyti egzaminą žodžiu, egzamino bilietą ir užrašus, padarytus ruošiantis egzaminui, egzaminuojamasis pasirašo ir palieka komisijos sekretoriui. Egzaminuojamojo užrašai laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedu.
23. Kiekvienas komisijos narys egzaminuojamųjų žinias vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias vertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno egzaminuojamojo atsakymus į egzamino žodžiu užduotis, komisijos nariai užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles (šio Aprašo 3 priedas), kuriose nurodo atsakymų į kiekvieną bilieto klausimą ir atsakymų į papildomus klausimus įvertinimą ir bendrą kiekvieno egzaminuojamojo už egzaminą žodžiu gautą balą.
Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės laikomos Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais.
24. Pasibaigus egzaminui žodžiu, užpildytas ir pasirašytas Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles komisijos nariai pateikia komisijos sekretoriui, kuris visų komisijos narių egzaminuojamiesiems skirtus balus įrašo Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje. Kiekvienam egzaminuojamajam visų komisijos narių skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Komisijos sekretorius balų vidurkį suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 apvalinama ir padidinama iki sveiko skaičiaus. Gautą balą komisijos sekretorius įrašo Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje ir ją pasirašo. Išlaikiusiu egzaminą žodžiu laikomas egzaminuojamasis, gavęs 7 ir daugiau balų.
Egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis.
25. Testo raštu ir egzamino žodžiu įvertinimai įrašomi į Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų (šio Aprašo 1 priedas). Advokatų kvalifikacinio egzamino balas yra egzamino žodžiu balas. Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą laikomas asmuo, kurio balas yra ne mažesnis nei 7.
Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę nariai.
26. Egzaminų rezultatai paskelbiami pasibaigus komisijos posėdžiui.
27. Advokatų kvalifikacinio egzamino eiga fiksuojama Advokatų kvalifikacinio egzamino protokole (šio Aprašo 4 priedas). Protokole nurodoma komisijos sudėtis, asmenų, atvykusių laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą, vardai ir pavardės, egzaminuojamųjų vertinimas. Taip pat įrašomas sprendimas dėl komisijos nariams pareikšto nušalinimo ir nusišalinę komisijos nariai, komisijos sprendimas dėl asmenų, neatvykusių į advokatų kvalifikacinį egzaminą.
Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus), – komisijos pirmininko pavaduotojas ir komisijos nariai bei komisijos sekretorius.
28. Komisijos nutarimai ir posėdžių protokolai saugomi Advokatų taryboje.
29. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų kvalifikacinį egzaminą, išrašo Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo išrašą ir pasirašo (šio Aprašo 2 priedas).
Nutarimo išrašas įteikiamas egzaminuojamajam. Nesant galimybės nutarimo išrašo įteikti, nutarimo išrašas egzaminuojamajam išsiunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną po advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų patvirtinimo.
30. Asmuo, neišlaikęs advokatų kvalifikacinio egzamino, gali egzaminą pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po pusės metų. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.
31. Jeigu asmuo per dvejus metus nuo advokatų kvalifikacinio egzamino išlaikymo advokatu nepripažįstamas, advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai netenka galios.
32. Egzaminą laikęs asmuo komisijos nutarimą gali apskųsti teisingumo ministrui per dešimt darbo dienų nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
33. Teisingumo ministras apie skundo dėl komisijos nutarimo gavimą praneša Advokatų tarybai. Nagrinėdamas skundą teisingumo ministras gali prašyti komisiją pateikti komisijos nuomonę, informaciją, duomenis ir dokumentus, susijusius su skunde nurodytomis aplinkybėmis.
34. Teisingumo ministras skundą išnagrinėja per dešimt darbo dienų.
Išnagrinėjęs skundą teisingumo ministras gali panaikinti komisijos nutarimą ir įpareigoti komisiją organizuoti egzamino perlaikymą.
35. Teisingumo ministro sprendimas dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

IV. ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ APMOKĖJIMAS

36. Advokatų kvalifikacinio egzamino laikymas yra mokamas. Už vieno egzamino laikymą imamas 400 litų mokestis. Šis mokestis turi būti įmokėtas į Advokatų tarybos nurodytą sąskaitą iki advokatų kvalifikacinio egzamino pradžios.
70 procentų surinktų mokesčių sumos skiriama komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, ir komisijos sekretoriaus darbui apmokėti. 30 procentų surinktų mokesčių skiriama Advokatų tarybos išlaidoms, susijusioms su komisijos bylų, korespondencijos ir kitų reikalų tvarkymu, apmokėti.
37. Neišlaikius advokatų kvalifikacinio egzamino arba neatvykus į egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis už egzamino laikymą negrąžinamas.
Advokato padėjėjas, neišlaikęs advokatų kvalifikacinio egzamino arba neatvykęs į egzaminą be svarbių priežasčių, per vienus metus privalo atvykti pakartotinai laikyti egzaminą.
38. Sumokėtas mokestis už advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą įskaitomas:
38.1. kai asmuo, kviestas į komisijos posėdį, neatvyko laikyti egzamino dėl priežasčių, kurias komisija pripažino svarbiomis (šio Aprašo 16 punktas);
38.2. kai teisingumo ministras panaikina komisijos nutarimą ir įpareigoja komisiją organizuoti egzamino perlaikymą (šio Aprašo 34 punktas).
39. Už advokatų kvalifikacinio egzamino perlaikymą, išskyrus šio Aprašo 34 punkte nurodytą atvejį, imamas šio Aprašo 36 punkte nustatytas mokestis.
Įsakymo Nr. 1R-379 pakeitimas (aktualus nuo 2014 m. balandžio 30 d.)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-379 „DĖL ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 30 d. Nr. 1R-149

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1R-379 „Dėl Advokato kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS aprašo PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Nustatau, kad Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 41 punkte nustatyto dydžio mokestį moka asmenys, pateikę prašymą laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą po šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Teisingumo ministras                                                                                             Juozas Bernatonis

 

SUDERINTA

Lietuvos advokatūros

2014-03-28 raštu Nr.263 
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-149

redakcija)

 

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino (toliau – advokatų egzaminai) laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato advokatų egzaminų organizavimo ir vykdymo bei apmokėjimo tvarką.

2. Advokatų egzaminus gali laikyti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Advokatūros įstatymas) 7 straipsnio nuostatas.

3. Asmuo, norintis laikyti advokatų kvalifikacinį ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą, Lietuvos advokatūrai privalo pateikti Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytus dokumentus. Asmuo šiuos dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Jeigu yra pateikiamos dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos notaro, asmuo privalo pateikti dokumentus advokatų kvalifikacinio egzamino ar advokatų veiklos organizavimo egzamino dieną jam praneštu laiku. Asmens pateikti dokumentai iki advokatų kvalifikacinio egzamino ar advokatų veiklos organizavimo egzamino pradžios sutikrinami su registruotu laišku ar elektroniniu būdu gautomis dokumentų kopijomis, kurios nėra patvirtintos notaro, ir grąžinami asmeniui. Nepateikus dokumentų ar nustačius, kad dokumentai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, kurios nėra patvirtintos notaro, asmeniui neleidžiama dalyvauti advokatų egzaminuose ir apie tai pažymima advokatų kvalifikacinio egzamino protokole (aprašo 1 priedas) ar advokatų veiklos organizavimo egzamino protokole (aprašo 2 priedas). Kopijos, neatitinkančios dokumentų, pridedamos prie protokolo.

 

II SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

 

4. Advokatų egzaminus organizuoja Advokatų egzaminų komisija (toliau – komisija).

5. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas skiriamas Advokatūros įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi egzaminų komisijos nariai. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas.

7. Komisijos posėdžius protokoluoja Lietuvos advokatūros paskirtas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys.

8. Komisiją techniškai aptarnauja Lietuvos advokatūra. Lietuvos advokatūra taip pat tvarko komisijos bylas, korespondenciją ir kitus su komisijos darbu ir advokatų egzaminų vykdymu susijusius reikalus.

9. Advokatų egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, pageidaujančių laikyti šiuos egzaminus. Advokatų egzaminų datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas. Komisijos darbas turi būti organizuojamas taip, kad paprastai asmenims būtų sudaryta galimybė laikyti advokatų egzaminus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

10. Komisijos sekretorius apie egzaminų laikymo datą, laiką ir vietą asmenims, laikysiantiems advokatų egzaminus, ir komisijos nariams praneša ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki nustatytos egzaminų datos.

11. Į komisijos posėdį kviečiami ne daugiau kaip 25 asmenys, norintys laikyti advokatų egzaminus.

12. Asmuo, pageidaujantis laikyti advokatų egzaminus, atvykdamas į komisijos posėdį privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį pateikti komisijos sekretoriui.

13. Iki komisijos posėdžio dienos egzaminus laikysiantis asmuo gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui (-iams). Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus. Rašytinis komisijos nario (-ių) nušalinimas pateikiamas komisijos pirmininkui, o jo nesant – komisijos nariui, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas.

14. Uždarame komisijos posėdyje egzamino laikymo dieną balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Jeigu nušalinimas pareikštas trims arba daugiau komisijos narių, klausimą dėl pareikšto nušalinimo sprendžia visos sudėties komisija. Jeigu nušalinimas pareiškiamas vienam arba dviem komisijos nariams, klausimas dėl nušalinimo sprendžiamas šiems komisijos nariams nedalyvaujant. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis komisijos narys (-iai) nušalinamas nuo to asmens egzamino vertinimo.

15. Jeigu komisijos narys yra egzaminuojamojo sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo vertinant advokatų egzaminuose dalyvausiantį asmenį, komisijos narys turi nusišalinti nuo to asmens egzamino vertinimo.

16. Asmens, pakviesto laikyti advokatų egzaminus, dalyvavimas egzaminuose yra privalomas.

Asmuo, negalintis atvykti į advokatų egzaminus dėl svarbių priežasčių, ne vėliau kaip iki egzamino pradžios apie tai raštu praneša komisijos sekretoriui ir pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą. Komisija, pripažinusi asmens neatvykimo priežastis svarbiomis, leidžia šiam asmeniui atvykti į kitą advokatų egzaminą.

Jeigu komisija neatvykimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis arba asmuo neatvyksta, atsiranda pasekmės, numatytos aprašo 27 ir 46 punktuose.

 

III SKYRIUS

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO VYKDYMAS

 

17. Advokatų kvalifikacinis egzaminas susideda iš dviejų dalių: egzamino raštu ir egzamino žodžiu.

Advokatų kvalifikacinio egzamino dalys gali būti vykdomos skirtingomis dienomis. Egzaminas žodžiu turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo egzamino raštu dienos.

18. Egzamino raštu ir egzamino žodžiu bilietus rengia komisija. Bilietai rengiami pagal Advokatų egzaminų programą ir jų turi būti parengta daugiau negu yra egzaminuojamųjų.

Turi būti užtikrintas parengtų bilietų konfidencialumas.

19. Egzamino raštu vykdymas:

19.1. Vieną egzamino raštu bilietą sudaro dvi užduotys: procesinio dokumento rengimas ir praktinės situacijos teisinė analizė, po vieną iš:

19.1.1. civilinės teisės, civilinio proceso teisės ar darbo teisės;

19.1.2. baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ar administracinės teisės ir teisenos.

19.2. Egzaminuojamiesiems prieš egzamino raštu bilieto traukimą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro 6 ženklai – unikalus 3 raidžių ir 3 skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis negu egzaminuojamųjų skaičius. Egzaminuojamasis suteiktą šifrą užrašo viršutiniame dešiniame kiekvieno užduočių sprendimų lapo kampe. Šifro kortelę egzaminuojamieji turi saugoti viso egzamino raštu metu ir grąžinti komisijos sekretoriui aprašo 19.6 papunktyje nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka egzaminuojamiesiems. Neužtikrinus suteikto šifro konfidencialumo, egzaminuojamasis komisijos pirmininko, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos nario, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, sprendimu gali būti pašalintas iš egzamino.

19.3. Kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia atskirą egzamino raštu bilietą. Egzamino raštu bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą.

19.4. Užduotims atlikti skiriama 1,5 valandos. Spręsdamas praktines užduotis egzaminuojamasis gali naudotis visa spausdintine teisine informacija (teisės aktais, teismų praktika, teisine literatūra).

19.5. Egzamino raštu vykdymo metu egzaminavimo patalpoje turi būti bent vienas komisijos narys arba komisijos sekretorius.

19.6.     Egzaminuojamajam atlikus užduotis ar pasibaigus egzamino raštu laikui, komisijos sekretorius surenka užduočių bei sprendimų lapus ir perduoda juos komisijos pirmininkui. Egzaminuojamųjų užduočių sprendimų lapai laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais.Kiekvienas egzaminuojamasis savo šifro kortelę įdeda į voką, ant voko užrašo savo vardą, pavardę ir jį užklijuoja. Komisijos sekretorius surenka vokus su šifro kortelėmis ir įdeda juos į vieną voką, kuris užklijuojamas. Vokas su egzaminuojamųjų šifrais laikomas Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedu.

19.7. Egzaminą raštu komisija įvertina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo egzamino raštu dienos. Jeigu egzamino raštu vertinimas vyksta ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka iki egzamino raštu vertinimo dienos. Egzamino raštu vertinimas vyksta nedalyvaujant egzaminuojamiesiems. Vertinant egzaminuojamųjų pateiktus užduočių sprendimus atsižvelgiama į atsakymo nuoseklumą, reikalingos teisinės analizės išsamumą, teisinės argumentacijos aiškumą ir tikslumą, tinkamą teisės normų taikymą, teisinės kalbos tikslumą. Užduočių sprendimai vertinami 10 (dešimties) balų sistema. Komisijos nariai individualiai įvertina kiekvieno egzaminuojamojo užduočių atlikimą ir užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino raštu individualaus vertinimo lentelę (aprašo 3 priedas). Kiekvienam egzaminuojamajam skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus.

19.8. Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu laikomas egzaminuojamasis, komisijos įvertintas 7 ar daugiau balų.

19.9. Komisijos sekretorius, gavęs komisijos narių egzamino raštu individualaus vertinimo lenteles, atplėšia vokus su egzaminuojamųjų šifrais ir Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino raštu vertinimo lentelėje, kuri yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis, įrašo kiekvieno egzaminuojamojo šifrą, vardą ir pavardę, įvertinimą ir nurodo, ar egzaminuojamasis egzaminą raštu išlaikė.

20. Jeigu advokatų kvalifikacinis egzaminas žodžiu yra vykdomas tą pačią dieną, komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, prieš egzaminą žodžiu perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino raštu rezultatus. Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tie asmenys, kurie išlaikė advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu.

Jeigu advokatų kvalifikacinis egzaminas žodžiu yra vykdomas ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka ir komisijos sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino raštu įvertinimo informuoja egzaminuojamuosius apie egzamino raštu rezultatus. Egzaminuojamiesiems, išlaikiusiems egzaminą raštu, taip pat pranešama apie egzamino žodžiu datą, vietą ir laiką.

21. Egzamino žodžiu vykdymas:

21.1. Egzamino žodžiu bilietą sudaro 5 klausimai, iš kurių po vieną iš:

21.1.1. advokato profesinės etikos;

21.1.2. kitų viešai skelbiamų advokato veiklą reglamentuojančių teisės aktų (Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatūros sprendimų ir kt.).

Egzaminuojamiesiems gali būti užduodami papildomi, jų atsakymus patikslinantys klausimai.

21.2. Egzaminuojamiesiems prieš egzamino žodžiu bilieto traukimą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro 6 ženklai – unikalus 3 raidžių ir 3 skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis negu egzaminuojamųjų skaičius. Šifro kortelę egzaminuojamieji turi saugoti viso egzamino žodžiu metu ir grąžinti komisijos sekretoriui aprašo 21.7 papunktyje nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka egzaminuojamiesiems. Neužtikrinus suteikto šifro konfidencialumo, egzaminuojamasis komisijos pirmininko, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos nario, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, sprendimu gali būti pašalintas iš egzamino.

21.3. Egzamino žodžiu metu yra daromas garso įrašas. Jeigu aprašo 30 punkte nustatyta tvarka Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai nėra apskundžiami, garso įrašas saugomas 30 dienų.

21.4. Asmenys žodžiu egzaminuojami individualiai. Egzaminuojamųjų eiliškumas nustatomas pagal šifro numerį.

21.5. Kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia atskirą egzamino bilietą ir turi teisę ne mažiau kaip 30 minučių ruoštis laikyti egzaminą. Egzamino bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Pasiruošimo metu naudotis teisine literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis draudžiama. Pasibaigus pasiruošti skirtam laikui komisijos sekretoriaus kvietimu egzaminuojamasis privalo pradėti laikyti egzaminą. Egzaminuojamasis, atsisakęs laikyti egzaminą žodžiu, laikomas advokatų kvalifikacinio egzamino neišlaikiusiu.

21.6. Kiekvienas komisijos narys egzaminuojamųjų žinias vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias vertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno egzaminuojamojo atsakymus į egzamino žodžiu klausimus, komisijos nariai užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles (aprašo 4 priedas).

Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės laikomos Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais;

21.7. Pasibaigus egzaminui žodžiu, užpildytas ir pasirašytas Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles komisijos nariai pateikia komisijos sekretoriui, kuris visų komisijos narių egzaminuojamiesiems skirtus balus įrašo į Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę. Kiekvienam egzaminuojamajam visų komisijos narių skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Komisijos sekretorius balų vidurkį suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 apvalinama ir padidinama iki sveiko skaičiaus. Gautą balą komisijos sekretorius įrašo į Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę ir ją pasirašo. Išlaikiusiu egzaminą žodžiu laikomas egzaminuojamasis, įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, po egzamino žodžiu perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino žodžiu rezultatus. Po rezultatų paskelbimo egzaminą žodžiu laikę asmenys komisijos sekretoriui grąžina šifro korteles ir prisistato pasakydami vardą ir pavardę. Komisijos sekretorius vardą ir pavardę įrašo į Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę ir ją pasirašo.

Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis.

22. Egzamino raštu ir egzamino žodžiu įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų (aprašo 5 priedas). Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą laikomas asmuo, išlaikęs abi egzamino dalis.

23. Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę nariai.

24. Advokatų kvalifikacinio egzamino eiga fiksuojama Advokatų kvalifikacinio egzamino protokole. Protokole nurodoma komisijos sudėtis, asmenų, atvykusių laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą, vardai ir pavardės, egzaminuojamųjų vertinimas. Taip pat įrašomi sprendimai dėl asmenų, kuriems neleidžiama dalyvauti advokatų kvalifikaciniame egzamine dėl nepateiktų dokumentų ar pateiktų kopijų neatitikimo dokumentams, dėl komisijos nariams pareikšto nušalinimo ir nusišalinusių komisijos narių bei dėl asmenų, neatvykusių į advokatų kvalifikacinį egzaminą.

Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, ir komisijos nariai bei komisijos sekretorius.

25. Komisijos nutarimai ir posėdžių protokolai saugomi Lietuvos advokatūroje.

26. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų kvalifikacinį egzaminą, išrašo Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo išrašą ir pasirašo (aprašo 6 priedas).

Nutarimo išrašas įteikiamas egzaminą laikiusiam asmeniui. Nesant galimybės nutarimo išrašo įteikti, jis išsiunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų patvirtinimo.

27. Asmuo, neišlaikęs advokatų kvalifikacinio egzamino, gali pateikti prašymą pakartotinai laikyti šį egzaminą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Advokatų kvalifikacinio egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

28. Jeigu asmuo per dvejus metus nuo advokatų kvalifikacinio egzamino išlaikymo advokatu nepripažįstamas, advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai netenka galios.

29. Asmuo turi teisę susipažinti su laikyto egzamino bilietais, komisijos nutarimu, protokolu, garso įrašu ir daryti jų kopijas.

30. Advokatų kvalifikacinį egzaminą laikęs asmuo komisijos nutarimą per 10 darbo dienų nuo advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo išrašo gavimo dienos gali apskųsti komisijai. Komisija skundą išnagrinėja per 10 darbo dienų.

Komisijai netenkinus skundo, asmuo per 10 darbo dienų nuo komisijos sprendimo gavimo dienos gali komisijos nutarimą apskųsti teisingumo ministrui.

31. Apie skundo dėl komisijos nutarimo gavimą pranešama Lietuvos advokatūrai. Nagrinėjant skundą komisijos gali būti prašoma pateikti nuomonę, informaciją, duomenis ir dokumentus, susijusius su skunde nurodytomis aplinkybėmis.

32. Teisingumo ministras skundą išnagrinėja per 10 darbo dienų. Išnagrinėjęs skundą teisingumo ministras gali panaikinti komisijos nutarimą ir įpareigoti komisiją organizuoti egzamino perlaikymą.

33. Teisingumo ministro sprendimas dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO VYKDYMAS

 

34. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas laikomas žodžiu.

35. Advokatų veiklos organizavimo egzaminui mutatis mutandis taikomos aprašo III skyriaus nuostatos, reglamentuojančios advokatų kvalifikacinį egzaminą žodžiu.

36. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas gali būti vykdomas kartu su advokatų kvalifikaciniu egzaminu žodžiu.

37. Advokatų veiklos organizavimo egzamino žodžiu bilietą sudaro 5 klausimai iš:

37.1. advokato profesinės etikos;

37.2. kitų viešai skelbiamų advokato veiklą reglamentuojančių teisės aktų (Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatūros sprendimų ir kt.).

38. Įvertinę kiekvieno egzaminuojamojo atsakymus į egzamino klausimus, komisijos nariai užpildo Advokatų veiklos organizavimo egzamino individualaus vertinimo lenteles (aprašo 7 priedas). Egzamino įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų (aprašo 8 priedas). Išlaikiusiu advokatų veiklos organizavimo egzaminą laikomas egzaminuojamasis, įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, po advokatų veiklos organizavimo egzamino perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino rezultatus. Po rezultatų paskelbimo egzaminą laikę asmenys komisijos sekretoriui grąžina šifro korteles ir prisistato pasakydami vardą ir pavardę. Komisijos sekretorius vardą ir pavardę įrašo į Advokatų veiklos organizavimo egzamino protokolo Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinę lentelę ir ją pasirašo.

Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinė lentelė yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis.

39. Advokatų veiklos organizavimo egzamino eiga fiksuojama Advokatų veiklos organizavimo egzamino protokole.

40. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų veiklos organizavimo egzaminą, išrašo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo Dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino išrašą (aprašo 9 priedas) ir jį pasirašo.

 

V SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ LAIKYMO MOKESTIS

 

41. Advokatų egzaminų laikymas yra mokamas. Už Advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą imamas 600 litų mokestis, o už Advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymą – 400 litų mokestis. Šis mokestis mokamas į Lietuvos advokatūros nurodytą sąskaitą.

42. 60 procentų surinktų mokesčių sumos skiriama komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, darbui apmokėti. Į šią sumą yra įskaičiuojami visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, mokėtini mokesčiai ir įmokos, nepriklausomai nuo to, kas turi pareigą šiuos mokesčius ar įmokas išskaičiuoti ir sumokėti (patys komisijos nariai ar Lietuvos advokatūra). 40 procentų surinktų mokesčių skiriama Lietuvos advokatūros išlaidoms, susijusioms su komisijos bylų, korespondencijos, komisijos sekretoriaus darbu ir kitų reikalų tvarkymu, apmokėti.

43. Neišlaikius advokatų egzaminų arba neatvykus į juos be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis už egzaminų laikymą negrąžinamas.

44. Advokato padėjėjas, neišlaikęs advokatų kvalifikacinio egzamino arba neatvykęs į egzaminą be svarbių priežasčių, per vienus metus privalo atvykti pakartotinai laikyti egzaminą.

45. Sumokėtas mokestis už advokatų egzaminų laikymą įskaitomas:

45.1. kai asmuo, kviestas į komisijos posėdį, neatvyko laikyti egzamino dėl priežasčių, kurias komisija pripažino svarbiomis (aprašo 16 punktas);

45.2. kai komisija patenkina skundą ar teisingumo ministras panaikina komisijos nutarimą ir įpareigoja komisiją organizuoti egzamino perlaikymą (aprašo 30 ir 32 punktai).

46. Už advokatų egzaminų perlaikymą, išskyrus aprašo 45 punkte nurodytą atvejį, imamas aprašo 41 punkte nustatytas mokestis.

______________

 

 

 

 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

201... m............................... d.

Vilnius

 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos________________________________________ ,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

kurią sudaro komisijos nariai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

posėdžio pradžia ________________

pertraukos (nuo ____iki ____):

_______________________________

_______________________________

posėdžio pabaiga _________________.

 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Komisijos sprendimas dėl asmenų, kuriems neleidžiama dalyvauti advokatų kvalifikaciniame egzamine dėl nepateiktų dokumentų ar pateiktų kopijų neatitikimo dokumentams:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Egzamino raštu vertinimo lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Įvertinimas

Išlaikė / neišlaikė

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų surinkti balai Egzamino raštu vertinimo lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                          _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

Egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

 

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Komisijos nariai ir jų vertinimas

Bendras balas

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų egzamino žodžiu komisijos narių vertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                          _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos pirmininkas                                         _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos nariai                                                  _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

________________

 

 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

201... m............................... d.

Vilnius

 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos________________________________________ ,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

kurią sudaro komisijos nariai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

posėdis įvyko __________________,

posėdžio pradžia ________________, posėdžio pabaiga _________________.

 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Komisijos sprendimas dėl asmenų, kuriems neleidžiama dalyvauti advokatų veiklos organizavimo egzamine dėl nepateiktų dokumentų ar pateiktų kopijų neatitikimo dokumentams:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Komisijos nariai ir jų vertinimas

Bendras balas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų advokatų veiklos organizavimo egzamino komisijos narių vertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                          _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos pirmininkas                                         _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos nariai                                                  _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

______________

 

 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO RAŠTU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

201... m.................................. d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Užduočių vertinimas

Bendras vertinimas

1

2

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Įsakymo Nr. 1R-379 pakeitimas (aktualus nuo 2017 m. rugpjūčio 11 d.)
Suvestinė redakcija nuo 2017-08-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 141-5081, i. k. 1052270ISAK001R-379

 

Nauja redakcija nuo 2014-05-01:

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS aprašo PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 28 d. Nr. 1R-379

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-149

redakcija)

 

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino (toliau – advokatų egzaminai) laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato advokatų egzaminų organizavimo ir vykdymo bei apmokėjimo tvarką.

2. Advokatų egzaminus gali laikyti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Advokatūros įstatymas) 7 straipsnio nuostatas.

3. Asmuo, norintis laikyti advokatų kvalifikacinį ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą, Lietuvos advokatūrai privalo pateikti Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytus dokumentus. Asmuo šiuos dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Jeigu yra pateikiamos dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos notaro, asmuo privalo pateikti dokumentus advokatų kvalifikacinio egzamino ar advokatų veiklos organizavimo egzamino dieną jam praneštu laiku. Asmens pateikti dokumentai iki advokatų kvalifikacinio egzamino ar advokatų veiklos organizavimo egzamino pradžios sutikrinami su registruotu laišku ar elektroniniu būdu gautomis dokumentų kopijomis, kurios nėra patvirtintos notaro, ir grąžinami asmeniui. Nepateikus dokumentų ar nustačius, kad dokumentai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, kurios nėra patvirtintos notaro, asmeniui neleidžiama dalyvauti advokatų egzaminuose ir apie tai pažymima advokatų kvalifikacinio egzamino protokole (aprašo 1 priedas) ar advokatų veiklos organizavimo egzamino protokole (aprašo 2 priedas). Kopijos, neatitinkančios dokumentų, pridedamos prie protokolo.

 

II SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

 

4. Advokatų egzaminus organizuoja Advokatų egzaminų komisija (toliau – komisija).

5. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas skiriamas Advokatūros įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi egzaminų komisijos nariai. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas.

7. Komisijos posėdžius protokoluoja Lietuvos advokatūros paskirtas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys.

8. Komisiją techniškai aptarnauja Lietuvos advokatūra. Lietuvos advokatūra taip pat tvarko komisijos bylas, korespondenciją ir kitus su komisijos darbu ir advokatų egzaminų vykdymu susijusius reikalus.

9. Advokatų egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, pageidaujančių laikyti šiuos egzaminus. Advokatų egzaminų datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas. Komisijos darbas turi būti organizuojamas taip, kad paprastai asmenims būtų sudaryta galimybė laikyti advokatų egzaminus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

10. Komisijos sekretorius apie egzaminų laikymo datą, laiką ir vietą asmenims, laikysiantiems advokatų egzaminus, ir komisijos nariams praneša ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki nustatytos egzaminų datos.

11. Į komisijos posėdį kviečiami ne daugiau kaip 25 asmenys, norintys laikyti advokatų egzaminus.

12. Asmuo, pageidaujantis laikyti advokatų egzaminus, atvykdamas į komisijos posėdį privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį pateikti komisijos sekretoriui.

13. Iki komisijos posėdžio dienos egzaminus laikysiantis asmuo gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui (-iams). Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus. Rašytinis komisijos nario (-ių) nušalinimas pateikiamas komisijos pirmininkui, o jo nesant – komisijos nariui, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas.

14. Uždarame komisijos posėdyje egzamino laikymo dieną balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Jeigu nušalinimas pareikštas trims arba daugiau komisijos narių, klausimą dėl pareikšto nušalinimo sprendžia visos sudėties komisija. Jeigu nušalinimas pareiškiamas vienam arba dviem komisijos nariams, klausimas dėl nušalinimo sprendžiamas šiems komisijos nariams nedalyvaujant. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis komisijos narys (-iai) nušalinamas nuo to asmens egzamino vertinimo.

15. Jeigu komisijos narys yra egzaminuojamojo sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo vertinant advokatų egzaminuose dalyvausiantį asmenį, komisijos narys turi nusišalinti nuo to asmens egzamino vertinimo.

16. Asmens, pakviesto laikyti advokatų egzaminus, dalyvavimas egzaminuose yra privalomas.

Asmuo, negalintis atvykti į advokatų egzaminus dėl svarbių priežasčių, ne vėliau kaip iki egzamino pradžios apie tai raštu praneša komisijos sekretoriui ir pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą. Komisija, pripažinusi asmens neatvykimo priežastis svarbiomis, leidžia šiam asmeniui atvykti į kitą advokatų egzaminą.

Jeigu komisija neatvykimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis arba asmuo neatvyksta, atsiranda pasekmės, numatytos aprašo 27 ir 46 punktuose.

 

III SKYRIUS

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO VYKDYMAS

 

17. Advokatų kvalifikacinis egzaminas susideda iš dviejų dalių: egzamino raštu ir egzamino žodžiu.

Advokatų kvalifikacinio egzamino dalys gali būti vykdomos skirtingomis dienomis. Egzaminas žodžiu turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo egzamino raštu dienos.

18. Egzamino raštu ir egzamino žodžiu bilietus rengia komisija. Bilietai rengiami pagal Advokatų egzaminų programą ir jų turi būti parengta daugiau negu yra egzaminuojamųjų.

Turi būti užtikrintas parengtų bilietų konfidencialumas.

19. Egzamino raštu vykdymas:

19.1. Vieną egzamino raštu bilietą sudaro dvi užduotys: procesinio dokumento rengimas ir praktinės situacijos teisinė analizė, po vieną iš:

19.1.1. civilinės teisės, civilinio proceso teisės ar darbo teisės;

19.1.2. baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ar administracinės teisės ir teisenos.

19.2. Egzaminuojamiesiems prieš egzamino raštu bilieto traukimą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro 6 ženklai – unikalus 3 raidžių ir 3 skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis negu egzaminuojamųjų skaičius. Egzaminuojamasis suteiktą šifrą užrašo viršutiniame dešiniame kiekvieno užduočių sprendimų lapo kampe. Šifro kortelę egzaminuojamieji turi saugoti viso egzamino raštu metu ir grąžinti komisijos sekretoriui aprašo 19.6 papunktyje nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka egzaminuojamiesiems. Neužtikrinus suteikto šifro konfidencialumo, egzaminuojamasis komisijos pirmininko, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos nario, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, sprendimu gali būti pašalintas iš egzamino.

19.3. Kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia atskirą egzamino raštu bilietą. Egzamino raštu bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą.

19.4. Užduotims atlikti skiriama 1,5 valandos. Spręsdamas praktines užduotis egzaminuojamasis gali naudotis visa spausdintine teisine informacija (teisės aktais, teismų praktika, teisine literatūra).

19.5. Egzamino raštu vykdymo metu egzaminavimo patalpoje turi būti bent vienas komisijos narys arba komisijos sekretorius.

19.6. Egzaminuojamajam atlikus užduotis ar pasibaigus egzamino raštu laikui, komisijos sekretorius surenka užduočių bei sprendimų lapus ir perduoda juos komisijos pirmininkui. Egzaminuojamųjų užduočių sprendimų lapai laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais.Kiekvienas egzaminuojamasis savo šifro kortelę įdeda į voką, ant voko užrašo savo vardą, pavardę ir jį užklijuoja. Komisijos sekretorius surenka vokus su šifro kortelėmis ir įdeda juos į vieną voką, kuris užklijuojamas. Vokas su egzaminuojamųjų šifrais laikomas Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedu.

19.7. Egzaminą raštu komisija įvertina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo egzamino raštu dienos. Jeigu egzamino raštu vertinimas vyksta ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka iki egzamino raštu vertinimo dienos. Egzamino raštu vertinimas vyksta nedalyvaujant egzaminuojamiesiems. Vertinant egzaminuojamųjų pateiktus užduočių sprendimus atsižvelgiama į atsakymo nuoseklumą, reikalingos teisinės analizės išsamumą, teisinės argumentacijos aiškumą ir tikslumą, tinkamą teisės normų taikymą, teisinės kalbos tikslumą. Užduočių sprendimai vertinami 10 (dešimties) balų sistema. Komisijos nariai individualiai įvertina kiekvieno egzaminuojamojo užduočių atlikimą ir užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino raštu individualaus vertinimo lentelę (aprašo 3 priedas). Kiekvienam egzaminuojamajam skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus.

19.8. Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu laikomas egzaminuojamasis, komisijos įvertintas 7 ar daugiau balų.

19.9. Komisijos sekretorius, gavęs komisijos narių egzamino raštu individualaus vertinimo lenteles, atplėšia vokus su egzaminuojamųjų šifrais ir Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino raštu vertinimo lentelėje, kuri yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis, įrašo kiekvieno egzaminuojamojo šifrą, vardą ir pavardę, įvertinimą ir nurodo, ar egzaminuojamasis egzaminą raštu išlaikė.

20. Jeigu advokatų kvalifikacinis egzaminas žodžiu yra vykdomas tą pačią dieną, komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, prieš egzaminą žodžiu perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino raštu rezultatus. Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tie asmenys, kurie išlaikė advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu.

Jeigu advokatų kvalifikacinis egzaminas žodžiu yra vykdomas ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka ir komisijos sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino raštu įvertinimo informuoja egzaminuojamuosius apie egzamino raštu rezultatus. Egzaminuojamiesiems, išlaikiusiems egzaminą raštu, taip pat pranešama apie egzamino žodžiu datą, vietą ir laiką.

21. Egzamino žodžiu vykdymas:

21.1. Egzamino žodžiu bilietą sudaro 5 klausimai, iš kurių po vieną iš:

21.1.1. advokato profesinės etikos;

21.1.2. kitų viešai skelbiamų advokato veiklą reglamentuojančių teisės aktų (Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatūros sprendimų ir kt.).

Egzaminuojamiesiems gali būti užduodami papildomi, jų atsakymus patikslinantys klausimai.

21.2. Egzaminuojamiesiems prieš egzamino žodžiu bilieto traukimą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro 6 ženklai – unikalus 3 raidžių ir 3 skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis negu egzaminuojamųjų skaičius. Šifro kortelę egzaminuojamieji turi saugoti viso egzamino žodžiu metu ir grąžinti komisijos sekretoriui aprašo 21.7 papunktyje nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka egzaminuojamiesiems. Neužtikrinus suteikto šifro konfidencialumo, egzaminuojamasis komisijos pirmininko, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos nario, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, sprendimu gali būti pašalintas iš egzamino.

21.3. Egzamino žodžiu metu yra daromas garso įrašas. Jeigu aprašo 30 punkte nustatyta tvarka Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai nėra apskundžiami, garso įrašas saugomas 30 dienų.

21.4. Asmenys žodžiu egzaminuojami individualiai. Egzaminuojamųjų eiliškumas nustatomas pagal šifro numerį.

21.5. Kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia atskirą egzamino bilietą ir turi teisę ne mažiau kaip 30 minučių ruoštis laikyti egzaminą. Egzamino bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Pasiruošimo metu naudotis teisine literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis draudžiama. Pasibaigus pasiruošti skirtam laikui komisijos sekretoriaus kvietimu egzaminuojamasis privalo pradėti laikyti egzaminą. Egzaminuojamasis, atsisakęs laikyti egzaminą žodžiu, laikomas advokatų kvalifikacinio egzamino neišlaikiusiu.

21.6. Kiekvienas komisijos narys egzaminuojamųjų žinias vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias vertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno egzaminuojamojo atsakymus į egzamino žodžiu klausimus, komisijos nariai užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles (aprašo 4 priedas).

Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės laikomos Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais;

21.7. Pasibaigus egzaminui žodžiu, užpildytas ir pasirašytas Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles komisijos nariai pateikia komisijos sekretoriui, kuris visų komisijos narių egzaminuojamiesiems skirtus balus įrašo į Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę. Kiekvienam egzaminuojamajam visų komisijos narių skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Komisijos sekretorius balų vidurkį suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 apvalinama ir padidinama iki sveiko skaičiaus. Gautą balą komisijos sekretorius įrašo į Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę ir ją pasirašo. Išlaikiusiu egzaminą žodžiu laikomas egzaminuojamasis, įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, po egzamino žodžiu perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino žodžiu rezultatus. Po rezultatų paskelbimo egzaminą žodžiu laikę asmenys komisijos sekretoriui grąžina šifro korteles ir prisistato pasakydami vardą ir pavardę. Komisijos sekretorius vardą ir pavardę įrašo į Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę ir ją pasirašo.

Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis.

22. Egzamino raštu ir egzamino žodžiu įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų (aprašo 5 priedas). Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą laikomas asmuo, išlaikęs abi egzamino dalis.

23. Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę nariai.

24. Advokatų kvalifikacinio egzamino eiga fiksuojama Advokatų kvalifikacinio egzamino protokole. Protokole nurodoma komisijos sudėtis, asmenų, atvykusių laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą, vardai ir pavardės, egzaminuojamųjų vertinimas. Taip pat įrašomi sprendimai dėl asmenų, kuriems neleidžiama dalyvauti advokatų kvalifikaciniame egzamine dėl nepateiktų dokumentų ar pateiktų kopijų neatitikimo dokumentams, dėl komisijos nariams pareikšto nušalinimo ir nusišalinusių komisijos narių bei dėl asmenų, neatvykusių į advokatų kvalifikacinį egzaminą.

Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus) – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, ir komisijos nariai bei komisijos sekretorius.

25. Komisijos nutarimai ir posėdžių protokolai saugomi Lietuvos advokatūroje.

26. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų kvalifikacinį egzaminą, išrašo Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo išrašą ir pasirašo (aprašo 6 priedas).

Nutarimo išrašas įteikiamas egzaminą laikiusiam asmeniui. Nesant galimybės nutarimo išrašo įteikti, jis išsiunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų patvirtinimo.

27. Asmuo, neišlaikęs advokatų kvalifikacinio egzamino, gali pateikti prašymą pakartotinai laikyti šį egzaminą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Advokatų kvalifikacinio egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

28. Jeigu asmuo per dvejus metus nuo advokatų kvalifikacinio egzamino išlaikymo advokatu nepripažįstamas, advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai netenka galios.

29. Asmuo turi teisę susipažinti su laikyto egzamino bilietais, komisijos nutarimu, protokolu, garso įrašu ir daryti jų kopijas.

30. Advokatų kvalifikacinį egzaminą laikęs asmuo komisijos nutarimą per 10 darbo dienų nuo advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo išrašo gavimo dienos gali apskųsti komisijai. Komisija skundą išnagrinėja per 10 darbo dienų.

Komisijai netenkinus skundo, asmuo per 10 darbo dienų nuo komisijos sprendimo gavimo dienos gali komisijos nutarimą apskųsti teisingumo ministrui.

31. Apie skundo dėl komisijos nutarimo gavimą pranešama Lietuvos advokatūrai. Nagrinėjant skundą komisijos gali būti prašoma pateikti nuomonę, informaciją, duomenis ir dokumentus, susijusius su skunde nurodytomis aplinkybėmis.

32. Teisingumo ministras skundą išnagrinėja per 10 darbo dienų. Išnagrinėjęs skundą teisingumo ministras gali panaikinti komisijos nutarimą ir įpareigoti komisiją organizuoti egzamino perlaikymą.

33. Teisingumo ministro sprendimas dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nutarimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO VYKDYMAS

 

34. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas laikomas žodžiu.

35. Advokatų veiklos organizavimo egzaminui mutatis mutandis taikomos aprašo III skyriaus nuostatos, reglamentuojančios advokatų kvalifikacinį egzaminą žodžiu.

36. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas gali būti vykdomas kartu su advokatų kvalifikaciniu egzaminu žodžiu.

37. Advokatų veiklos organizavimo egzamino žodžiu bilietą sudaro 5 klausimai iš:

37.1. advokato profesinės etikos;

37.2. kitų viešai skelbiamų advokato veiklą reglamentuojančių teisės aktų (Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatūros sprendimų ir kt.).

38. Įvertinę kiekvieno egzaminuojamojo atsakymus į egzamino klausimus, komisijos nariai užpildo Advokatų veiklos organizavimo egzamino individualaus vertinimo lenteles (aprašo 7 priedas). Egzamino įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų (aprašo 8 priedas). Išlaikiusiu advokatų veiklos organizavimo egzaminą laikomas egzaminuojamasis, įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, po advokatų veiklos organizavimo egzamino perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino rezultatus. Po rezultatų paskelbimo egzaminą laikę asmenys komisijos sekretoriui grąžina šifro korteles ir prisistato pasakydami vardą ir pavardę. Komisijos sekretorius vardą ir pavardę įrašo į Advokatų veiklos organizavimo egzamino protokolo Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinę lentelę ir ją pasirašo.

Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinė lentelė yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis.

39. Advokatų veiklos organizavimo egzamino eiga fiksuojama Advokatų veiklos organizavimo egzamino protokole.

40. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų veiklos organizavimo egzaminą, išrašo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo Dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino išrašą (aprašo 9 priedas) ir jį pasirašo.

 

V SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ LAIKYMO MOKESTIS

 

41. Advokatų egzaminų laikymas yra mokamas. Už Advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą imamas 200,00 eurų mokestis, o už Advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymą – 120,00 eurų mokestis. Šis mokestis mokamas į Lietuvos advokatūros sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-330, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14365

Nr. 1R-206, 2017-08-09, paskelbta TAR 2017-08-10, i. k. 2017-13216

 

42. 60 procentų surinktų mokesčių sumos skiriama komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, darbui apmokėti. Į šią sumą yra įskaičiuojami visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, mokėtini mokesčiai ir įmokos, nepriklausomai nuo to, kas turi pareigą šiuos mokesčius ar įmokas išskaičiuoti ir sumokėti (patys komisijos nariai ar Lietuvos advokatūra). 40 procentų surinktų mokesčių skiriama Lietuvos advokatūros išlaidoms, susijusioms su komisijos bylų, korespondencijos, komisijos sekretoriaus darbu ir kitų reikalų tvarkymu, apmokėti.

43. Neišlaikius advokatų egzaminų arba neatvykus į juos be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis už egzaminų laikymą negrąžinamas.

44. Advokato padėjėjas, neišlaikęs advokatų kvalifikacinio egzamino arba neatvykęs į egzaminą be svarbių priežasčių, per vienus metus privalo atvykti pakartotinai laikyti egzaminą.

45. Sumokėtas mokestis už advokatų egzaminų laikymą įskaitomas:

45.1. kai asmuo, kviestas į komisijos posėdį, neatvyko laikyti egzamino dėl priežasčių, kurias komisija pripažino svarbiomis (aprašo 16 punktas);

45.2. kai komisija patenkina skundą ar teisingumo ministras panaikina komisijos nutarimą ir įpareigoja komisiją organizuoti egzamino perlaikymą (aprašo 30 ir 32 punktai).

46. Už advokatų egzaminų perlaikymą, išskyrus aprašo 45 punkte nurodytą atvejį, imamas aprašo 41 punkte nustatytas mokestis.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-380, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 117-4462 (2008-10-11), i. k. 1082270ISAK001R-380

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

201... m............................... d.

Vilnius

 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos________________________________________ ,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

kurią sudaro komisijos nariai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

posėdžio pradžia ________________

pertraukos (nuo ____iki ____):

_______________________________

_______________________________

posėdžio pabaiga _________________.

 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Komisijos sprendimas dėl asmenų, kuriems neleidžiama dalyvauti advokatų kvalifikaciniame egzamine dėl nepateiktų dokumentų ar pateiktų kopijų neatitikimo dokumentams:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Egzamino raštu vertinimo lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Įvertinimas

Išlaikė / neišlaikė

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų surinkti balai Egzamino raštu vertinimo lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                          _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

Egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

 

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Komisijos nariai ir jų vertinimas

Bendras balas

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų egzamino žodžiu komisijos narių vertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                          _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos pirmininkas                                         _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos nariai                                                  _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-380, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 117-4462 (2008-10-11), i. k. 1082270ISAK001R-380

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

201... m............................... d.

Vilnius

 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos________________________________________ ,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

kurią sudaro komisijos nariai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

posėdis įvyko __________________,

posėdžio pradžia ________________, posėdžio pabaiga _________________.

 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Komisijos sprendimas dėl asmenų, kuriems neleidžiama dalyvauti advokatų veiklos organizavimo egzamine dėl nepateiktų dokumentų ar pateiktų kopijų neatitikimo dokumentams:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Komisijos nariai ir jų vertinimas

Bendras balas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų advokatų veiklos organizavimo egzamino komisijos narių vertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                          _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos pirmininkas                                         _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos nariai                                                  _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-380, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 117-4462 (2008-10-11), i. k. 1082270ISAK001R-380

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO RAŠTU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

201... m.................................. d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Užduočių vertinimas

Bendras vertinimas

1

2

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai.

 

 

Komisijos narys                                                                 ______________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-380, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 117-4462 (2008-10-11), i. k. 1082270ISAK001R-380

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

201... m.................................. d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Įvertinimas

 
 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai.

 

 

Komisijos narys   _______________________________   ______________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

 

_____________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-380, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 117-4462 (2008-10-11), i. k. 1082270ISAK001R-380

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ

 

201... m............................. d.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsniu, Advokatų egzaminų komisija nutarė:

patvirtinti šiuos advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatus:

 

Eil. Nr.

Egzaminuoto asmens vardas, pavardė

Egzamino raštu įvertinimas (balai, išlaikė / neišlaikė)

Egzamino žodžiu įvertinimas (balai, išlaikė / neišlaikė)

Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatas (balai, išlaikė / neišlaikė)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                  _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai                                                            _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMO DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IŠRAŠAS

 

201... m................................. d.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 15 straipsniu, Advokatų egzaminų komisija, kurią sudaro komisijos nariai:

________________________________________________________________________________

(komisijos narių vardai, pavardės; nurodomas pirmininkas arba komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

nutarė:

________________________________________________________________________________

(advokatų kvalifikacinį egzaminą laikiusiojo vardas, pavardė)

 

_______________________________________________________________

(išlaikė / neišlaikė / neatvyko dėl svarbių priežasčių į / neatvyko ne dėl svarbių priežasčių į advokatų kvalifikacinį (-io) egzaminą (-o)).

 

Advokatų egzaminų komisijos nutarimas dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų per 10 darbo dienų nuo egzamino rezultatų paskelbimo gali būti skundžiamas komisijai.

 

Komisijos sekretorius                                                  ___________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

_____________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

201... m.................................. d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Įvertinimas

 
 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai.

 

 

Komisijos narys   _______________________________   ______________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

 

_____________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-149, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-04-30, i. k. 2014-04941

 


 

Advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO

EGZAMINO REZULTATŲ

 

201... m.................................. d.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsniu, Advokatų egzamino komisija nutarė:

patvirtinti šiuos advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatus:

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatas (balai, išlaikė / neišlaikė)

 
 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                  _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai                                                            _______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)             

Egzaminų programa (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)
Programa

Aktuali Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ECBFFD3E4813/asr

 

Egzaminų programa Word formatu
Egzaminų programa PDF formatu

Dokumentų teikimo tvarka
Informacija atnaujinta:   2020-07-10
Informaciją paskelbė:   LA administracija